Navigácia

Obsah

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017

V 1. štvrťroku 2017 neboli zadané zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 5000,- €.

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016

V 4. štvrťroku 2016 neboli zadané zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 5000,- €.

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016

V 3. štvrťroku 2016 neboli zadané zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 5000,- €.

 

Profil zadávateľa

Obec Bukovec je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Bukovec
, ,
zastúpené:
IČ: 00309460

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Bukovec v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Bukovec, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.