Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

o dani za ubytovanie

Dátum zverejnenia návrhu: 13.1.2015

Schválené: 29.1.2015

Vyhlásené: 29.1.2015

Účinnosť: 15.2.2015

Platné do: 31.12.2030

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec

č. 3/2015

O DANI ZA UBYTOVANIE

 

Obec Bukovec v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie obce Bukovec Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o dani za ubytovanie.

 

Článok 1

Predmet dane

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej

osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis

§ 3 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.

 

Článok 2

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Článok 3

Základ dane

 

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Článok 4

Sadzba dane

 

Obec (správca dane) určuje sadzbu dane 0,20 € na osobu od 6 rokov za prenocovanie.

 

Článok 5

Oslobodenie od dane

 

(1) Daň sa nevyberá za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia.

(2) Daň sa nevyberá za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely.

 

Článok 6

Vyberanie dane a povinnosti platiteľa

 

(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, alebo fyzická osoba, ktorá odplatne

prechodné ubytovanie poskytuje.

(2) Platiteľ je povinný viesť presnú a prehľadnú evidenciu ubytovaných

(knihu ubytovaných) s ich identifikačnými údajmi a v prípade kontroly

predložiť túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.

(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za

ubytovanie.

(4) Ak daňovník dohodol s platiteľom dane formu bezhotovostnej platby,

daň za ubytovanie sa daňovníkovi fakturuje.

Článok 7

Splatnosť dane

 

(1) Platiteľ dane je povinný podať daňové hlásenie o výbere dane za ubytovanie

správcovi dane ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku a do tohto termínu aj daň odviesť do pokladnice. Vzor daňového hlásenie vydáva správca dane /tvorí prílohu VZN/.

(2) V prípade bezhotovostnej platby (§5 ods.4), platiteľ dane odvedie daň na

účet správcu dane. Okrem avíza o platbe, objem fakturovanej dane osobitne

vykáže v hlásení o výbere dane za ubytovanie.

(3) V osobitných prípadoch môže platiteľ požiadať o zmenu termínu úhrady dane.

 

Článok 8

Ohlasovacia povinnosť

 

Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti

do 30 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania.

V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia,

v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne zanikne daňová povinnosť je platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 3/2015 zo dňa

     29.01.2015

(2) Konanie vo veci vymáhania týchto daní sa riadi zákonom č. 563/2009 Z. z.

     o správe daní/ daňový poriadok/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Toto VZN nadobúda platnosť 15 dňom vyhlásenia

 

 

Vyhlásené: 29.01.2015

 

 

V Bukovci, dňa 29.01.2015

 

 

Marcela Pavesková

starostka obce

 

Príloha:

Meno, priezvisko a adresa, toho, kto hlásenie podáva

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Hlásenie

k dani za ubytovanie

za mesiac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII rok ..........

 

 

Platiteľ : ................................................................ .......................................................................

 

 

Ubytovacie zariadenie, názov, umiestnenie, IČO, adresa, rodinný dom, súp. č.:

 

......................................................................................................................................................

 

Počet ubytovaných

hostí

    Počet dní

    ubytovania

         Celkový počet

         prenocovaní

Predpis                                        dane /podľa VZN 3/2015/

0,20€ x osoba x prenocovanie

 

 

.........................                             .........................              .........................              .........................     

 

 

 

V......................dátum...............................

................................................................

                                        

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka