Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Dátum zverejnenia návrhu: 13.1.2015

Schválené: 29.1.2015

Vyhlásené: 29.1.2015

Účinnosť: 15.2.2015

Platné do: 31.12.2030

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bukovec č. 2/2015

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Obec Bukovec podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie Obce Bukovec o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Článok 1

Predmet nariadenia

 

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bukovec ( ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

 

Článok 2

Poskytovanie dotácií

 

 1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, organizáciám a záujmovým združeniam (ďalej len „žiadateľ“), fyzickým osobám - podnikateľom („žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
 2. Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikaniaa zamestnanosti.
 3. Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.
 4. Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť.

 

Článok 3

Podmienky poskytovania dotácií

 

 1. Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti

15. marca príslušného roka (príloha č.1).

 

 1. Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutia dotácie vysporiadané záväzky voči obci (príloha č.2 - Čestné prehlásenie žiadateľa).

 

 1. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a

k účelnosti finančnej dotácie, ako i  k  dodržaniu článku 3 ods. 7 tohto VZN z predchádzajúceho roka.

 

 1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

 1. Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

 

 1. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.

 

 1. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný juzúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 31.12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Bukovci (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie)

 

 1. Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenúdotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 7 tohto VZN.

 

 1. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č.523/2004 Z. z. v z. n. p.

Článok 4

Schvaľovanie dotácií

 

 1. Poskytnutie dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

 

 

 1. Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bukovci dňa29.01.2015 uznesením č. 2/2015
 2. Týmto sa ruší VZN obce o dotáciáchč.2/2011 zo dňa17.03.2011
 3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení

 

 

Zverejnené: 29.01.2015

 

 

 

 

 

V Bukovci, dňa  29.01.2015

 

Marcela Pavesková

   starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 VZN č. 2 /2015

 

Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Bukovec v roku .................

 

 1.  

 

Názov organizácie / meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa  

 

Sídlo žiadateľa (PO/FO)

 

IČO

 

DIČ

 

Právna forma

 

Tel. kontakt

 

e-mail

 

Registrácia žiadateľa : číslo, dátum, register

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)

 

Adresa bydliska štatutárneho zástupcu

 

Tel. kontakt štatutárneho zástupcu

 

e-mail štatutárneho zástupcu

 

Bankové spojenie:  číslo účtu, názov banky

 

 

 1. Projekt

 

Názov podujatia/akcie

 

Cieľ akcie

 

Cieľová skupina

 

Termín, čas a miesto konania

(časové trvanie akcie)

 

Predpokladaný počet zúčastnených na podujatí/akcii ...

 

Autor projektu

 

Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia

 

Zodpovedná osoba usporiadateľa,

Meno a priezvisko, adresa, tel. číslo

 

Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije dotáciu z rozpočtu obce (rozpis výdavkov)

 

Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov (názov poskytovateľa, suma dotácie)

 

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov (uviesť z akých príjmov)

 

Navrhovaná forma prezentácie obce (napr. letáky, tlač, fotografie, internet ....

 

Charakter podujatia (obecný, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)

 

 

 

 

 1. Dotácia

 

Požadovaná suma dotácie z rozpočtu obce  na realizovaný projekt

 

 

 

 1. Význam projektu

 

Význam podujatia/akcie pre obec

 

 

 

  Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.

 

 

  V zmysle zákona č.42//2002 Zúz. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním

  a sprístupnením uvedených údajov.

 

 

 

  Dátum___________________________                    ________________________________

                                                                                         podpis štatutárneho orgánu a pečiatka

 

 

Prílohy k žiadosti:    

 1. Doklad o právnej subjektivite (doklad o pridelení IČO), príp. ajzriaďovacia listina, štatút alebo stanovy ....
 2. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register, register vedený štatistickým úradom SR, )
 3. Doklad, ktorým sapreukazuje oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite
 4. Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce

 

(Žiadateľ predloží predkladané doklady uvedené v bode 1. až 3. ako  originál + kópia. Zamestnanec poverený prijatím žiadosti potvrdí svojím podpisom zhodnosť originálu s kópiou a originál dokladu vráti žiadateľovi dotácie.) 

 

 

Príloha č. 2 VZN č. 2/2015

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA

o dotáciu z rozpočtu obce

 

 

Meno a  priezvisko...................................................................................

 

svojím podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce  čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie  – názov:

 

....................................................................................................................................................

 

nemá

 

nesplatené záväzky po lehote splatnosti voči obci Bukovec a voči organizáciám zriadeným alebo založeným obcou.

 

Čestne prehlasujem, pre potreby obce Bukovec za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti.

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

 

 

 

V ..............................  dňa …………………

 

Podpis a pečiatka

          

 

 

Overenie, že žiadateľ nemá záväzky voči obci:

za daňové oddelenie  OcÚ – dátum a podpis: .............................................................................

 

 

 

Príloha č. 3 VZN č. 2/2015

 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v predchádzajúcom období

 

 

Poskytovateľ :

Žiadateľ :

Názov organizácie :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

DIČ :

 

Názov projektu ( účel použitia ) :

 

......................................................................................................................................................

 

 

Termín konania : ..........................................

 

Dátum poskytnutej -

čerpanej dotácie

Číslo:

- bank.výpisu - pokl. dokl.

- účtov.dokl.

Dotácia  - poskytnutá

- čerpaná

 

Text - poznámky

Poskytnutá dotácia z rozpočtu obce v roku 2015

Použitá

dotácia z rozpočtu obce v roku 2015

Rozdiel

v €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :

Dátum :

                                                                                                  .......................................................

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Poznámka : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka