Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školsej jedálni

Dátum zverejnenia návrhu: 2.7.2015

Schválené: 17.1.2015

Vyhlásené: 17.7.2015

Účinnosť: 1.9.2015

Platné do: 31.12.2030

                Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bukovec č. 4/2015                                        o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

Obec Bukovec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

 

 

PRVÁ ČASŤ                                                                                                                                                   Všeobecné ustanovenia

Článok 1                                                                                                                                                                              Účel

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 pís. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Obec Bukovec je zriaďovateľom školy: Materská škola v Bukovci
 3. Obec Bukovec je zriaďovateľom školského zariadenia: Školská jedáleň pri Materskej škole     v Bukovci

 

 

Článok 2Predmet

 

Predmetom tohto VZN je:

 1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ                                                                                                                                                                Školy

 

Článok 3                                                                                                                                         

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumu  10,- €

       2)   Príspevok sa neuhrádza za dieťa:                                    

              - a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky                                     

              - b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  

                     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi       

              - c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

     3)    Na základe rozhodnutia zriaďovateľa  sa neuhrádza príspevok v materskej škole za    

              dieťa:       

              - a) ktoré má prerušenú dochádzku so materskej školy viac ako 30 po sebe  

                     nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

                     preukázateľným spôsobom  

- b) keď nedochádzalo do materskej školy počas školských prázdnin

- c ) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa    

 

 1. V prípadochpodľa bodu 3 písm. a) až c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa

 

 1. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Materskej školy v Bukovci.

 

TRETIA ČASŤ

Školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov

 

Článok 4

Školské účelové zariadenia – zariadenie školského stravovania

Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

 

 1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne ( ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.
 2. Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci a zamestnanci školy a školských zariadení.
 3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
 • stravníci vo veku od 2 – 6 rokov / dieťa v MŠ denné/ : 1,22 €
 • dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží zriaďovateľovi príslušné doklady, je výška príspevku: 0 €

 

 1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške:1,19 €
 2. Príspevok sa platí mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne Školskej jedálne v Bukovci, ktorá ho odovzdá zriaďovateľovi na vloženie do banky.

ŠTVRTÁ ČASŤ                                                                                                                                    Záverečné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 17/2015 dňa 17.07.2015
 2. VZN č. 4/2015 nadobúda platnosť dňa 01.09.2015
 3. Týmto VZN sa ruší VZN č 4/2011 zo dňa 5.9.2011

 

Návrh vyvesený pred konaním OZ: 02.07.2015

Návrh zvesený pre konaním OZ:17.07.2015

 

VZN vyvesené po schválení: 20.07.2015

VZN zvesené po schválení:

 

V Bukovci, 20.07.2015

 

 

 

Marcela Pavesková                                                                                                                                            starostka obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka